check
לשכת הרקטור
  • home0slide

    רקטור

    הרקטור הוא הראש האקדמי של האוניברסיטה ובידיו מלוא הסמכויות להפעלת ענייניה האקדמיים; לרבות תחומי ההוראה, המחקר, הקבלה, הליך המינויים, התקנון, התכנון והבקרה האקדמיים.  הרקטור מייצג את הסמכות האקדמית של הסנאט ומליאתו.

    לדבר הרקטור

ברכות

פרס ישראל 2024

ברכות חמות לפרופ' (אמריטוס) גרשון בן שחר מהמחלקה לפסיכולוגיה בפקולטה למדעי החברה, לפרופ' (אמריטוס) יעקב ריטוב מהמחלקה לסטטיסטיקה ומדעי הנתונים בפקולטה למדעי החברה ולפרופ' חגי ברגמן ממרכז ספרא למדעי המח על זכייתם בפרס ישראל לשנת 2024.

פרס רוטשילד 2024

ברכות חמות לפרופ' תמר ציגלר מהמכון למתמטיקה בפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע, ולפרופ' אורי בנין מהמכון לכימיה בפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע, על זכייתם בפרס רוטשילד לשנת 2024.
לכל הברכות