• home0slide

    רקטור

    הרקטור הוא הראש האקדמי של האוניברסיטה ובידיו מלוא הסמכויות להפעלת ענייניה האקדמיים; לרבות תחומי ההוראה, המחקר, הקבלה, הליך המינויים, התקנון, התכנון והבקרה האקדמיים.  הרקטור מייצג את הסמכות האקדמית של הסנאט ומליאתו.

    לדבר הרקטור

ברכות

לכל הברכות