היחידה לבקרת איכות

המערך לבקרת איכות אקדמית פועל במסגרת לשכת הרקטור באוניברסיטה העברית. המערך עוסק בהערכה עתית של הפעילות האקדמית ביחידות השונות באוניברסיטה. ההערכה מתייחסת לפעילות המחקר וההוראה ביחידות האקדמיות. ההערכה נעשית בשיתוף פעולה מלא עם היחידות האקדמיות. ההערכה מבוססת על השוואה של פעילות היחידה ליחידות המובילות בעולם באותו תחום ועל הערכותיהם של חברי הסגל ביחידה והתלמידים בה. מטרת פעילותו של מערך בקרת איכות אקדמית לסייע ליחידות לשפר את איכותה של הפעילות האקדמית בהן, לשפר את השירות לציבור התלמידים ולסייע להנהלת האוניברסיטה בהקצאת משאבים ליחידות השונות ובקביעת תכניות הפיתוח של היחידות.

ההערכה האקדמית של היחידות מבוססת על ארבעה מרכיבים:

  1. הערכה עצמית של היחידות, שנעשית אחת לשש שנים. במסגרת זו מתבקשת כל יחידה להעריך באופן ביקורתי את פעילותה, וזאת תוך שיתוף כלל הגורמים השותפים לפעילותה. ההערכה העצמית מסוכמת בדו"ח שמכינה היחידה ואשר מוגש להנהלת האוניברסיטה.
     
  2. הערכה ביקורתית שנעשית על-ידי ועדת הערכה בינלאומית. אחת לשש שנים נבחן מכלול הפעילות האקדמית ביחידה על-ידי ועדת מומחים בינלאומית. בחלק מן היחידות, מינוין של ועדות ההערכה נעשה בשיתוף עם האגף להערכת איכות והבטחתה שבמועצה להשכלה גבוהה; וביחידות אחרות, שבהן אין מוקמות ועדות על-ידי המועצה להשכלה גבוהה, מתמנות היחידות על-ידי המערך לבקרת איכות אקדמית של האוניברסיטה העברית. ועדות ההערכה מגישות להנהלת האוניברסיטה את דו"ח ההערכה שלהן, שמבוסס על עיון ביקורתי בדו"ח ההערכה העצמית שהכינה היחידה ועל ביקור ביחידה שכולל שיחות עם חברי סגל וסטודנטים ביחידה ועם הנהלת האוניברסיטה. הדו"ח כולל הערכה באשר למעמדה האקדמי הבינלאומי של היחידה בתחום המחקר ובתחום ההוראה, והוא כולל המלצות באשר לפיתוח עתידי של היחידה. דו"חות אלה מתפרסמים באתר האינטרנט של המל"ג וכן באתר של המערך לבקרת איכות אקדמית של האוניברסיטה העברית. בכוונה להבטיח גישה מקצועית ואובייקטיבית מתקיימת הבקרה האקדמית על-ידי ועדות חיצוניות, הכוללות חוקרים בעלי מוניטין בינלאומי מחו"ל ולעתים גם מישראל בתחום הנבדק. מכאן, שהדו"חות נכתבים בשפה האנגלית.
     
  3. קביעת ממצאים על-ידי הוועדה למדיניות אקדמית. ועדה זו של האוניברסיטה, שבה חברים הנשיא, הרקטור, חברי סגל אקדמי ונציגי ציבור, דנה בדו"ח ועדת ההערכה ובדו"ח ההערכה העצמית של היחידה. הוועדה מקיימת דיון בממצאים עם הנהלת היחידה האקדמית, שמגיבה על ההמלצות של ועדת ההערכה. הוועדה למדיניות אקדמית קובעת ממצאים באשר לפעילות האקדמית ביחידה ובאשר לתכניות הפיתוח ולשינויים הרצויים בפעילותה של היחידה.
     
  4. מערך בקרת איכות אקדמית פועל בשיתוף עם היחידה האקדמית ליישום ההמלצות. בעקבות החלטתה של הוועדה למדיניות אקדמית פועלת היחידה לקביעת לוח זמנים ליישום ההמלצות. היחידה מדווחת באופן עתי להנהלת האוניברסיטה, למערך בקרת איכות אקדמית ולמועצה להשכלה גבוהה על התקדמות היישום של ההמלצות. מרכיב חשוב בהערכה של פעילות היחידה, שנעשית כאמור אחת לשש שנים, הוא האופן שבו יושמו ההמלצות שנקבעו בהערכות הקודמות.

לפניות בנושא היחידה לבקרת איכות אקדמית ניתן ליצור קשר עם לשכת הרקטור בטלפון 02-5882920