היחידה לבקרת איכות

Avihai Hovavפרופ' אבי-חי חובב

 

אתר אישי

טלפון:

 קמפוס הר הצופים: 02-6758802

 מייל:  vr-expr@savion.huji.ac.il

 

 

המערך לבקרת איכות אקדמית פועל במסגרת לשכת הרקטור באוניברסיטה העברית. המערך עוסק בהערכה עתית של הפעילות האקדמית ביחידות השונות באוניברסיטה. ההערכה מתייחסת לפעילות המחקר וההוראה ביחידות האקדמיות. ההערכה נעשית בשיתוף פעולה מלא עם היחידות האקדמיות. ההערכה מבוססת על השוואה של פעילות היחידה ליחידות המובילות בעולם באותו תחום ועל הערכותיהם של חברי הסגל ביחידה והתלמידים בה. מטרת פעילותו של מערך בקרת איכות אקדמית לסייע ליחידות לשפר את איכותה של הפעילות האקדמית בהן, לשפר את השירות לציבור התלמידים ולסייע להנהלת האוניברסיטה בהקצאת משאבים ליחידות השונות ובקביעת תכניות הפיתוח של היחידות.

ההערכה האקדמית של היחידות מבוססת על ארבעה מרכיבים:

  1. הערכה עצמית של היחידות, שנעשית אחת לשש שנים. במסגרת זו מתבקשת כל יחידה להעריך באופן ביקורתי את פעילותה, וזאת תוך שיתוף כלל הגורמים השותפים לפעילותה. ההערכה העצמית מסוכמת בדו"ח שמכינה היחידה ואשר מוגש להנהלת האוניברסיטה.
     
  2. הערכה ביקורתית שנעשית על-ידי ועדת הערכה בינלאומית. אחת לשש שנים נבחן מכלול הפעילות האקדמית ביחידה על-ידי ועדת מומחים בינלאומית. בחלק מן היחידות, מינוין של ועדות ההערכה נעשה בשיתוף עם האגף להערכת איכות והבטחתה שבמועצה להשכלה גבוהה; וביחידות אחרות, שבהן אין מוקמות ועדות על-ידי המועצה להשכלה גבוהה, מתמנות היחידות על-ידי המערך לבקרת איכות אקדמית של האוניברסיטה העברית. ועדות ההערכה מגישות להנהלת האוניברסיטה את דו"ח ההערכה שלהן, שמבוסס על עיון ביקורתי בדו"ח ההערכה העצמית שהכינה היחידה ועל ביקור ביחידה שכולל שיחות עם חברי סגל וסטודנטים ביחידה ועם הנהלת האוניברסיטה. הדו"ח כולל הערכה באשר למעמדה האקדמי הבינלאומי של היחידה בתחום המחקר ובתחום ההוראה, והוא כולל המלצות באשר לפיתוח עתידי של היחידה. דו"חות אלה מתפרסמים באתר האינטרנט של המל"ג וכן באתר של המערך לבקרת איכות אקדמית של האוניברסיטה העברית. בכוונה להבטיח גישה מקצועית ואובייקטיבית מתקיימת הבקרה האקדמית על-ידי ועדות חיצוניות, הכוללות חוקרים בעלי מוניטין בינלאומי מחו"ל ולעתים גם מישראל בתחום הנבדק. מכאן, שהדו"חות נכתבים בשפה האנגלית.
     
  3. קביעת ממצאים על-ידי הוועדה למדיניות אקדמית. ועדה זו של האוניברסיטה, שבה חברים הנשיא, הרקטור, חברי סגל אקדמי ונציגי ציבור, דנה בדו"ח ועדת ההערכה ובדו"ח ההערכה העצמית של היחידה. הוועדה מקיימת דיון בממצאים עם הנהלת היחידה האקדמית, שמגיבה על ההמלצות של ועדת ההערכה. הוועדה למדיניות אקדמית קובעת ממצאים באשר לפעילות האקדמית ביחידה ובאשר לתכניות הפיתוח ולשינויים הרצויים בפעילותה של היחידה.
     
  4. מערך בקרת איכות אקדמית פועל בשיתוף עם היחידה האקדמית ליישום ההמלצות. בעקבות החלטתה של הוועדה למדיניות אקדמית פועלת היחידה לקביעת לוח זמנים ליישום ההמלצות. היחידה מדווחת באופן עתי להנהלת האוניברסיטה, למערך בקרת איכות אקדמית ולמועצה להשכלה גבוהה על התקדמות היישום של ההמלצות. מרכיב חשוב בהערכה של פעילות היחידה, שנעשית כאמור אחת לשש שנים, הוא האופן שבו יושמו ההמלצות שנקבעו בהערכות הקודמות.

לפניות בנושא היחידה לבקרת איכות אקדמית ניתן ליצור קשר עם לשכת הרקטור במייל rectors_office@savion.huji.ac.il

 

שלבי הערכת איכות של תכנית אקדמית:

תרשים זרימה - הערכת איכות

 

 

    

 

ניטורי מל"ג

ניטורים בפקולטה למדעי החברה

בשנת הלימודים תשע"ט לא נוטרו יחידות בפקולטה למדעי החברה.

 

  

תכנית משולבת: פילוסופיה,כלכלה,מדע המדינה - פכ"מ 2004

בשנת 2004 נוטרה תכנית פכ"מ (פילוסופיה, כלכלה, מדע המדינה)  על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח ועדת הניטור לגבי תכנית פכ"מ

  

התכנית לחקר סכסוכים ניהולם ויישובם 2005

בשנת 2005 נוטרה התכנית לחקר סכסוכים נוטרה על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח הערכה עצמית

דו"ח הועדה הבינלאומית של המועצה להשכלה גבוהה על לימודי כלכלה באוניברסיטה העברית

 

  

 

   

גיאוגרפיה ולימודים עירוניים 2006

בשנת 2006 נוטרה המחלקה לגיאוגרפיה ולימודים עירוניים על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח ועדת הניטור לגבי המחלקה לגיאוגרפיה ולימודים עירוניים

   

פוליטיקה וממשל 2007

בשנת 2007 נוטר תחום הפוליטיקה והממשל על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח ועדת הניטור לגבי פוליטיקה והממשל

  

פסיכולוגיה 2008

בשנת 2008 נוטרה המחלקה לפסיכולוגיה על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח ועדת הניטור לגבי המחלקה לפסיכולוגיה

  

תקשורת ועיתונאות 2008

בשנת 2008 נוטרה המחלקה לתקשורת ועיתונאות על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח ועדת הניטור לגבי המחלקה לתקשורת ועיתונאות

   

מדיניות ציבורית 2010

בשנת תש"ע נוטר תחום המדיניות הציבורית במסגרת האגף להערכת איכות של המועצה להשכלה גבוהה.

דו"ח הערכה עצמית

דו"ח הועדה הבינלאומית לגבי האוניברסיטה העברית

דו"ח הועדה הבינלאומית לגבי לימודי מדיניות ציבורית באוניברסיטאות בארץ

      

מדע המדינה ויחסים בינלאומים 2010

בשנת תש"ע נוטר תחום "מדע המדינה ויחסים בינלאומיים" במסגרת האגף להערכת איכות של המועצה להשכלה גבוהה.

דו"ח הערכה עצמית

דו"ח הועדה הבינלאומית על לימודי מדע המדינה ויחב"ל באוניברסיטה העברית

דו"ח הועדה הבינלאומית על לימודי מדע המדינה ויחב"ל באוניברסיטאות בארץ

  

סטטיסטיקה 2010

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה 2010

בשנת תש"ע נוטר תחום הסוציולוגיה ואנתרופולוגיה במסגרת האגף להערכת איכות של המועצה להשכלה גבוהה.

דו"ח הערכה עצמית

דו"ח הועדה הבינלאומית על לימודי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית

דו"ח הועדה הבינלאומית על לימודי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטאות בארץ

 

בשנת 2008  נוטרה המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח ועדת הניטור לגבי המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 

גיאוגרפיה ומדעי הסביבה 2011

בשנת תשע"א נוטר תחום "גיאוגרפיה ומדעי הסביבה" במסגרת האגף להערכת איכות של המועצה להשכלה גבוהה.

דו"ח הערכה עצמית

דו"ח הועדה הבינלאומית לגבי האוניברסיטה העברית

דו"ח הועדה הבינלאומית לגבי לימודי גיאוגרפיה ומדעי הסביבה באוניברסיטאות בישראל

  

תכנית הופמן למנהיגות ואחריות חברתית 2012

בשנת 2012 נוטרה תכנית הופמן על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח ועדת הניטור לגבי תכנית הופמן

  

משפטים 2013

מדעי המדינה 2022

יחב"ל 2022

ניטורים בפקולטה לחקלאות

בשנת הלימודים תשע"ט לא נוטרו יחידות בפקולטה לחקלאות.

 

  

וטרינריה 2007

בשנת 2007 נוטר בית הספר לוטרינריה על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח ועדת הניטור לגבי בית הספר לוטרינריה

 

  

המחלקה למדעי הצמח 2009

בשנת 2009 נוטרה המחלקה למדעי בעלי הצמח על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח ועדת הניטור לגבי מדעי בעלי הצמח

 

  

מדעי בעלי החיים 2009

בשנת 2009 נוטרה המחלקה למדעי בעלי החיים על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח הערכה עצמית

דו"ח ועדת הניטור לגבי מדעי בעלי החיים

 

  

תזונה 2011

ניטורים בפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע

בשנת הלימודים תשע"ט לא נוטרו יחידות בפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע.

 

 

ביולוגיה חישובית 2005

בשנת 2005 נוטרה התכנית לביולוגיה חישובית על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח ועדת הניטור לגבי לימודי ביולוגיה חישובית

  

המכון למדעי כדור הארץ 2005

בשנת 2005 נוטר המכון למדעי כדור הארץ על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח ועדת הניטור לגבי המכון למדעי כדור הארץ

  

  

פיסיקה 2007

בשנת 2007 נוטר מכון רקח לפיסיקה על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח הערכה עצמית

דו"ח ועדת הניטור לגבי לימודי פיסיקה

  

  

גאולוגיה ומדעי כדור הארץ 2011

ביוטכנולוגיה 2011

מדעי המחשב 2012

הידרולוגיה 2013

בשנת 2013 נוטרה התכנית להידרולוגיה ומשאבי מים ע"י ועדת ניטור פנימית

דו"ח הערכה עצמית

דוח ועדת הניטור לגבי תכנית הידרולוגיה

  

  

ביולוגיה ומדעי החיים 2022

ניטורים בפקולטה לרפואה

בשנת תשע"ט נוטר תחום הסיעוד על ידי האגף לבקרת איכות של המועצה להשכלה גבוהה.

 

 

 

 

  

מדעי המוח 2007

בשנת 2007 נוטר תחום מדעי המוח על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח ועדת הניטור לגבי מדעי המוח

 

   

ריפוי בעיסוק 2007

פיזיותרפיה 2019

וטרנריה 2020

ניטורים בפקולטה למדעי הרוח

בשנת הלימודים תשע"ט לא נוטרו יחידות בפקולטה למדעי הרוח.

 

 

המזרח התיכון בן-זמננו 2005

בשנת 2005 נוטרה התכנית למזרח תיכון בן-זמננו  על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח ועדת הניטור לגבי תכנית המזרח התיכון בן-זמננו

 

  

הפקולטה למדעי הרוח 2006

בשנת 2006 נוטרה הפקולטה למדעי הרוח על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח ועדת הניטור לגבי הפקולטה למדעי הרוח

  

  

   

מדעי הקוגניציה 2008

בשנת 2005 נוטרה התוכנית למדעי הקוגניציה על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח ועדת הניטור לגבי התוכנית למדעי הקוגניציה

 

  

 

  

פילוסופיה 2009

ארכיאולוגיה 2010

ספרות עברית 2011

לשון עברית 2011

תולדות האמנות 2012

תלמוד 2015

בשנת תשע"ו נוטר תחום התלמוד במסגרת האגף להערכת איכות של המועצה להשכלה גבוהה.

 

דו"ח הערכה עצמית

  

מקרא 2015

בשנת תשע"ו נוטר תחום המקרא במסגרת האגף להערכת איכות של המועצה להשכלה גבוהה.

דו"ח הערכה עצמית

 

אנגלית שפה זרה - 2017

בשנת תשע"ז נוטר תחום אנגלית שפה זרה במסגרת האגף להערכת איכות של המועצה להשכלה גבוהה.

דו"ח הועדה הבינלאומית של המועצה להשכלה גבוהה על לימודי אנגלית באוניברסיטה העברית

 

 

היסטוריה 2021

פילוסופיה כללית 2022

ניטורים פנימיים

בית הספר לתלמידים מחו"ל 2007

בשנת 2007 נוטר בית הספר לתלמידים מחו"ל על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח ועדת הניטור לגבי בית הספר לתלמידים מחו"ל

 

 

  

סוציולוגיה ואנתרופולגיה 2008

תכנית אדם ורפואה 2012

בשנת 2012 נוטרה תכנית אדם ורפואה על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח הערכה עצמית

דו"ח ועדת הניטור לגבי תכנית אדם ורפואה

 

    

תכנית אבני פינה 2012

בשנת 2012 נוטרה תכנית אבני פינה על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח הערכה עצמית

דו"ח ועדת הניטור לגבי תכנית אבני פינה

 

   

פורום אירופה 2015

בשנת 2015 נוטר על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח הערכה עצמית

דו"ח וועדת הניטור על לימודי פורום אירופה באוניברסיטה העברית

 

חקר הנצרות 2016

ניהול מלכ"רים-רוטברג 2017

האוספים 2018

המכון לחקר הטיפוח בחינוך 2018

אינטרנט וחברה 2022