היחידה לבקרת איכות

ברטה סיווןפרופ' ברטה לבבי-סיוון

 

אתר אישי

טלפון:

 קמפוס רחובות: 08-9489988

 מייל: berta.sivan@mail.huji.ac.il

 

 

המערך לבקרת איכות אקדמית פועל במסגרת לשכת הרקטור באוניברסיטה העברית. המערך עוסק בהערכה עתית של הפעילות האקדמית ביחידות השונות באוניברסיטה. ההערכה מתייחסת לפעילות המחקר וההוראה ביחידות האקדמיות. ההערכה נעשית בשיתוף פעולה מלא עם היחידות האקדמיות. ההערכה מבוססת על השוואה של פעילות היחידה ליחידות המובילות בעולם באותו תחום ועל הערכותיהם של חברי הסגל ביחידה והתלמידים בה. מטרת פעילותו של מערך בקרת איכות אקדמית לסייע ליחידות לשפר את איכותה של הפעילות האקדמית בהן, לשפר את השירות לציבור התלמידים ולסייע להנהלת האוניברסיטה בהקצאת משאבים ליחידות השונות ובקביעת תכניות הפיתוח של היחידות.

ההערכה האקדמית של היחידות מבוססת על ארבעה מרכיבים:

  1. הערכה עצמית של היחידות, שנעשית אחת לשש שנים. במסגרת זו מתבקשת כל יחידה להעריך באופן ביקורתי את פעילותה, וזאת תוך שיתוף כלל הגורמים השותפים לפעילותה. ההערכה העצמית מסוכמת בדו"ח שמכינה היחידה ואשר מוגש להנהלת האוניברסיטה.
     
  2. הערכה ביקורתית שנעשית על-ידי ועדת הערכה בינלאומית. אחת לשש שנים נבחן מכלול הפעילות האקדמית ביחידה על-ידי ועדת מומחים בינלאומית. בחלק מן היחידות, מינוין של ועדות ההערכה נעשה בשיתוף עם האגף להערכת איכות והבטחתה שבמועצה להשכלה גבוהה; וביחידות אחרות, שבהן אין מוקמות ועדות על-ידי המועצה להשכלה גבוהה, מתמנות היחידות על-ידי המערך לבקרת איכות אקדמית של האוניברסיטה העברית. ועדות ההערכה מגישות להנהלת האוניברסיטה את דו"ח ההערכה שלהן, שמבוסס על עיון ביקורתי בדו"ח ההערכה העצמית שהכינה היחידה ועל ביקור ביחידה שכולל שיחות עם חברי סגל וסטודנטים ביחידה ועם הנהלת האוניברסיטה. הדו"ח כולל הערכה באשר למעמדה האקדמי הבינלאומי של היחידה בתחום המחקר ובתחום ההוראה, והוא כולל המלצות באשר לפיתוח עתידי של היחידה. דו"חות אלה מתפרסמים באתר האינטרנט של המל"ג וכן באתר של המערך לבקרת איכות אקדמית של האוניברסיטה העברית. בכוונה להבטיח גישה מקצועית ואובייקטיבית מתקיימת הבקרה האקדמית על-ידי ועדות חיצוניות, הכוללות חוקרים בעלי מוניטין בינלאומי מחו"ל ולעתים גם מישראל בתחום הנבדק. מכאן, שהדו"חות נכתבים בשפה האנגלית.
     
  3. קביעת ממצאים על-ידי הוועדה למדיניות אקדמית. ועדה זו של האוניברסיטה, שבה חברים הנשיא, הרקטור, חברי סגל אקדמי ונציגי ציבור, דנה בדו"ח ועדת ההערכה ובדו"ח ההערכה העצמית של היחידה. הוועדה מקיימת דיון בממצאים עם הנהלת היחידה האקדמית, שמגיבה על ההמלצות של ועדת ההערכה. הוועדה למדיניות אקדמית קובעת ממצאים באשר לפעילות האקדמית ביחידה ובאשר לתכניות הפיתוח ולשינויים הרצויים בפעילותה של היחידה.
     
  4. מערך בקרת איכות אקדמית פועל בשיתוף עם היחידה האקדמית ליישום ההמלצות. בעקבות החלטתה של הוועדה למדיניות אקדמית פועלת היחידה לקביעת לוח זמנים ליישום ההמלצות. היחידה מדווחת באופן עתי להנהלת האוניברסיטה, למערך בקרת איכות אקדמית ולמועצה להשכלה גבוהה על התקדמות היישום של ההמלצות. מרכיב חשוב בהערכה של פעילות היחידה, שנעשית כאמור אחת לשש שנים, הוא האופן שבו יושמו ההמלצות שנקבעו בהערכות הקודמות.

לפניות בנושא היחידה לבקרת איכות אקדמית ניתן ליצור קשר עם מר מוחמד אבו סביח

mohammadabus@savion.huji.ac.il

 

 

שלבי הערכת איכות של תכנית אקדמית:

תרשים זרימה - הערכת איכות

 

 

    

 

ניטורים בפקולטה למדעי החברה

בשנת הלימודים תשע"ו לא נוטרו יחידות בפקולטה למדעי החברה.

  

כלכלה 2015

בשנת תשע"ה נוטר תחום הכלכלה במסגרת האגף להערכת איכות של המועצה להשכלה גבוהה.

דו"ח הערכה עצמית

  

פורום אירופה 2015

בשנת 2015 נוטר על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח הערכה עצמית

 

תוכנית גלוקל ללימודי פיתוח קהילות 2015

בשנת 2015 נוטר תכנית גלוקאל על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח הערכה עצמית

  

תכנית הופמן למנהיגות ואחריות חברתית 2012

בשנת 2012 נוטרה תכנית הופמן על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח ועדת הניטור לגבי תכנית הופמן

  

גיאוגרפיה ומדעי הסביבה 2011

בשנת תשע"א נוטר תחום "גיאוגרפיה ומדעי הסביבה" במסגרת האגף להערכת איכות של המועצה להשכלה גבוהה.

דו"ח הערכה עצמית

דו"ח הועדה הבינלאומית לגבי האוניברסיטה העברית

דו"ח הועדה הבינלאומית לגבי לימודי גיאוגרפיה ומדעי הסביבה באוניברסיטאות בישראל

  

מדיניות ציבורית 2010

בשנת תש"ע נוטר תחום המדיניות הציבורית במסגרת האגף להערכת איכות של המועצה להשכלה גבוהה.

דו"ח הערכה עצמית

דו"ח הועדה הבינלאומית לגבי האוניברסיטה העברית

דו"ח הועדה הבינלאומית לגבי לימודי מדיניות ציבורית באוניברסיטאות בארץ

      

מדע המדינה ויחסים בינלאומים 2010

בשנת תש"ע נוטר תחום "מדע המדינה ויחסים בינלאומיים" במסגרת האגף להערכת איכות של המועצה להשכלה גבוהה.

דו"ח הערכה עצמית

דו"ח הועדה הבינלאומית על לימודי מדע המדינה ויחב"ל באוניברסיטה העברית

דו"ח הועדה הבינלאומית על לימודי מדע המדינה ויחב"ל באוניברסיטאות בארץ

  

סטטיסטיקה 2010

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה 2010

בשנת תש"ע נוטר תחום הסוציולוגיה ואנתרופולוגיה במסגרת האגף להערכת איכות של המועצה להשכלה גבוהה.

דו"ח הערכה עצמית

דו"ח הועדה הבינלאומית על לימודי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית

דו"ח הועדה הבינלאומית על לימודי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטאות בארץ

 

בשנת 2008  נוטרה המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח ועדת הניטור לגבי המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 

פסיכולוגיה 2008

בשנת 2008 נוטרה המחלקה לפסיכולוגיה על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח ועדת הניטור לגבי המחלקה לפסיכולוגיה

  

תקשורת ועיתונאות 2008

בשנת 2008 נוטרה המחלקה לתקשורת ועיתונאות על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח ועדת הניטור לגבי המחלקה לתקשורת ועיתונאות

   

פוליטיקה וממשל 2007

בשנת 2007 נוטר תחום הפוליטיקה והממשל על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח ועדת הניטור לגבי פוליטיקה והממשל

  

גיאוגרפיה ולימודים עירוניים 2006

בשנת 2006 נוטרה המחלקה לגיאוגרפיה ולימודים עירוניים על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח ועדת הניטור לגבי המחלקה לגיאוגרפיה ולימודים עירוניים

   

התכנית לחקר סכסוכים ניהולם ויישובם 2005

בשנת 2005 נוטרה התכנית לחקר סכסוכים נוטרה על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח ועדת הניטור לגבי התכנית לחקר סכסוכים

  

   

תכנית משולבת: פילוסופיה,כלכלה,מדע המדינה - פכ"מ 2004

בשנת 2004 נוטרה תכנית פכ"מ (פילוסופיה, כלכלה, מדע המדינה)  על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח ועדת הניטור לגבי תכנית פכ"מ

  

ניטורים בפקולטה למדעי הרוח

בשנת הלימודים תשע"ו לא נוטרו יחידות בפקולטה למדעי הרוח.

מקרא 2015

בשנת תשע"ו נוטר תחום המקרא במסגרת האגף להערכת איכות של המועצה להשכלה גבוהה.

דו"ח הערכה עצמית

 

תלמוד 2015

בשנת תשע"ו נוטר תחום התלמוד במסגרת האגף להערכת איכות של המועצה להשכלה גבוהה.

דו"ח הערכה עצמית

  

מוסיקולוגיה 2014

בשנת תשע"ד נוטר תחום המוסיקולוגיה במסגרת האגף להערכת איכות של המועצה להשכלה גבוהה.

דו"ח הערכה עצמית

דו"ח הועדה הבינלאומית של המועצה להשכלה גבוהה על לימודי מוסיקולוגיה באוניברסיטה העברית

 

מדעי הקוגניציה 2008

בשנת 2005 נוטרה התוכנית למדעי הקוגניציה על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח ועדת הניטור לגבי התוכנית למדעי הקוגניציה

  

  

הפקולטה למדעי הרוח 2006

בשנת 2006 נוטרה הפקולטה למדעי הרוח על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח ועדת הניטור לגבי הפקולטה למדעי הרוח

  

  

   

המזרח התיכון בן-זמננו 2005

בשנת 2005 נוטרה התכנית למזרח תיכון בן-זמננו  על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח ועדת הניטור לגבי תכנית המזרח התיכון בן-זמננו

  

ניטורים בפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע

בשנת הלימודים תשע"ו לא נוטרו יחידות בפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע.

הידרולוגיה 2013

בשנת 2013 נוטרה התכנית להידרולוגיה ומשאבי מים ע"י ועדת ניטור פנימית

דו"ח הערכה עצמית

דוח ועדת הניטור לגבי תכנית הידרולוגיה

  

  

מדעי המחשב 2012

ביוטכנולוגיה 2011

גאולוגיה ומדעי כדור הארץ 2011

פיסיקה 2007

בשנת 2007 נוטר מכון רקח לפיסיקה על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח הערכה עצמית

דו"ח ועדת הניטור לגבי לימודי פיסיקה

  

  

ביולוגיה חישובית 2005

בשנת 2005 נוטרה התכנית לביולוגיה חישובית על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח ועדת הניטור לגבי לימודי ביולוגיה חישובית

  

המכון למדעי כדור הארץ 2005

בשנת 2005 נוטר המכון למדעי כדור הארץ על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח ועדת הניטור לגבי המכון למדעי כדור הארץ

  

  

ניטורים בפקולטה לחקלאות

בשנת הלימודים תשע"ו לא נוטרו יחידות בפקולטה לחקלאות.

  

המחלקה למדעי הצמח 2009

בשנת 2009 נוטרה המחלקה למדעי בעלי הצמח על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח ועדת הניטור לגבי מדעי בעלי הצמח

  

מדעי בעלי החיים 2009

בשנת 2009 נוטרה המחלקה למדעי בעלי החיים על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח הערכה עצמית

דו"ח ועדת הניטור לגבי מדעי בעלי החיים

  

וטרינריה 2007

בשנת 2007 נוטר בית הספר לוטרינריה על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח ועדת הניטור לגבי בית הספר לוטרינריה

  

ניטורים בפקולטה לרפואה

בשנת תשע"ו נוטרה היחידה לבריאות הציבור על ידי האגף לבקרת איכות של המועצה להשכלה גבוהה.

  

ריפוי בעיסוק 2007

בשנת 2007 נוטר בית הספר לריפוי בעיסוק על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח ועדת הניטור לגבי ביה"ס לריפוי בעיסוק

   

מנהל עסקים 2014

משפטים 2013

עבודה סוציאלית 2014

בשנת 2014 נוטר בית הספר לעבודה סוציאלית על ידי היחידה לבקרת איכות של המועצה להשכלה גבוהה

דו"ח הערכה עצמית

  

מדעי המוח 2007

בשנת 2007 נוטר תחום מדעי המוח על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח ועדת הניטור לגבי מדעי המוח

   

תכניות מיוחדות

תכנית אבני פינה 2012

בשנת 2012 נוטרה תכנית אבני פינה על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח הערכה עצמית

דו"ח ועדת הניטור לגבי תכנית אבני פינה

   

תכנית אדם ורפואה 2012

בשנת 2012 נוטרה תכנית אדם ורפואה על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח הערכה עצמית

דו"ח ועדת הניטור לגבי תכנית אדם ורפואה

    

בית הספר לתלמידים מחו"ל 2007

בשנת 2007 נוטר בית הספר לתלמידים מחו"ל על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח ועדת הניטור לגבי בית הספר לתלמידים מחו"ל