עבודה סוציאלית 2014

בשנת 2014 נוטר בית הספר לעבודה סוציאלית על ידי היחידה לבקרת איכות של המועצה להשכלה גבוהה

דו"ח הערכה עצמית